Organisationsanalys

Företag och organisationer består av människor. När det inte fungerar som det ska och det är svårt att se varför kan det vara en fördel att en utomstående part ser över organisationen. 

Som psykolog fokuserar jag på de anställda vid en organisationsanalys. Hur ser de på målet, på sitt uppdrag och på samarbetet med andra? Är de personliga målen förenliga med företagets mål? Var och av vem/vilka fattas besluten? Efterlevs de? Följs de upp? Det är några frågeställningar som ger en god bild av hur företaget fungerar. Jag använder mig av halvstrukturerade intervjuer och enkäter beroende på uppdrag.

Sedan kombineras den individualpsykologiska referensramen med ett systemteoretiskt förhållningssätt. Dvs.hur påverkar och påverkas medarbetarna av varandra? Hur påverkar omgivningen företaget och hur påverkas det?                                                                                                   

Summan av medarbetarnas insatser är mer än antalet medarbetare. 

Uppdragsgivaren får till sist en sammanfattning av analysen med förslag på åtgärder.